Ljunghedens arter får bättre skydd

Naturvårdsverket har fastställt åtgärdsprogrammet för ljunghed 2022–2026. Naturcentrum har deltagit i arbetet med rapporten, som beskriver ljunghedens ekologi och förslag på åtgärder som ska säkra att arter knutna till detta kulturlandskap överlever på lång sikt.

Ljunghed på Grimsholmen, Tjörn. Foto: Svante Hultengren.

Ljunghed är ett Europas äldsta kulturlandskap som har haft stor utbredning på svensk utmark, men sedan 1800- och 1900-talen har nästan all (99,5 procent) ljunghed i Sverige försvunnit på grund av igenplantering med barrskog, uppodling eller spontan igenväxning. Den svenska ljungheden utgör en del av en större ljunghedsregion som sträcker sig från västra Norge till Färöarna och Irland, samt längs Europas västkust ner till Spanien och Portugal. Ljungheden är ett komplext ekosystem med ett flertal olika naturtyper, varav Natura 2000-naturtyperna Torra hedar (4030) och Fukthedar (4010) är dominerande. Båda dessa naturtyper har idag ogynnsam status och en negativ trend i Sverige.

Förlusten av ljunghedar innebär att många av de arter som är knutna till denna naturtyp är hotade. I åtgärdsprogrammet nämns 77 rödlistade arter som är starkt knutna till ljunghed samt ytterligare 159 arter som förekommer på ljunghed. Ljunghedens rödlistade arter återfinns idag i små och ofta isolerade populationer på ett fåtal kvarvarande skötta ljunghedar, och som försvinnande restpopulationer i miljöer som tidigare varit hävdad ljunghed.

Bland arter som har ljungheden som livsmiljö är fyra upptagna i bilaga 4 eller 5 till art- och habitatdirektivet (sandödla, hasselsnok, slåttergubbe och cypresslummer). Minst nio arter som är listade i bilaga 1 till fågeldirektivet har, eller har tidigare haft, ljungheden som en viktig livsmiljö.

En av rapportens slutsatser är att en ekosysteminriktad skötsel är nödvändig för att långsiktigt säkra överlevnaden för ljunghedens arter. Brand och extensivt bete ingår i skötseln, men även andra typer av markstörningar har betydelse.

Kostnaderna för de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet uppgår till ca 95 miljoner kronor under programmets giltighetsperiod 2022–2026. Den övervägande delen av kostnaderna berör skyddade områden. Genomförandet av åtgärder, särskilt restaurering, utanför skyddade områden förutsätter insatser från flera aktörer.

Föreslagna åtgärder omfattar restaurering av igenvuxna eller planterade ljunghedar som inte längre hävdas, och målet fram till 2040 är att minst 10 000 hektar är i gynnsamt tillstånd. Åtgärderna innefattar även kvalitetshöjande åtgärder i befintliga ljunghedar. Inventeringar, art- och landskapsanalyser ska utgöra underlag för planering och prioritering av åtgärder. Föreslagna åtgärder omfattar även framtagande av informationsmaterial, regionala utbildningar samt ett nationellt ljunghedsseminarium.

Åtgärdsprogrammet för ljunghed har tagits fram av Krister Larsson på Allma Natur och Jonas Stenström på Naturcentrum AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket. Arbetet med programmet ska koordineras av Länsstyrelsen i Hallands län, men det berör även länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra Götalands län.

Åtgärdsprogrammet för ljunghed 2022–2026 finner du här https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7035-9/

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: