Övervakning av arter och naturtyper

Vilken nytta kan man ha av att följa upp utvecklingen av olika naturvärden? I Hallands län inventerades skyddsvärda arter i 39 värdefulla bokskogar under perioden 1994-2004. Återinventeringar gjordes under hela 2000-talet och flera intressanta förändringar registrerades. Bland annat hade den mycket intressanta arten lunglav minskat med hela 25 %. Bokfjädermossa, som är en annan värdefull art, hade däremot ökat. Det totala artantalet av naturvårdsintressanta lavar och mossor verkade dock vara oförändrat på länets topplokaler.

Då lunglav utgör ett betydelsefullt naturvärde i bokskogar var resultatet för arten var både oväntat och oönskat. Inventeringarna hade alltså fångat upp en oönskad utveckling i länets finaste bokskogar – kanske en tidig signal om att särskilda åtgärder kan komma att behövas.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: