Lavar

Lavar är svampar som använder inneboende alger (även cyanobakterier förekommer) för att tillgodose sitt behov av energi. Lavarna kan genom detta levnadssätt överleva platser där få andra organismer klarar sig, t ex på berg, trädbark, ved, m m. Lavarna växer också mycket långsamt. Dessa egenskaper gör dem användbara som indikatorer på olika bakgrundsfaktorer i miljön t ex ljus, luftfuktighet, ålder, tillgången på kalk, kväve, m m.

Men lavarna missgynnas också starkt av förändringar i miljön – det kan handla om att kulturlandskap växer igen och att skogar förtätas, att luftföroreningar ökar eller att gamla skogar avverkas. Drygt 2.000 olika lavar är noterade i Sverige, och av dessa är ca 250 rödlistade.

Lavarnas är särskilt användbara vid värdering av natur. Flera arter är viktiga signalarter och har stor betydelse vid identifiering nyckelbiotoper eller andra värdefulla miljöer. En fördel är också att de kan inventeras året runt.

Naturcentrum AB erbjuder flera mycket kompetenta lavkännare. Lavarna används som signalarter vid identifiering av värdefulla miljöer eller som indikatorer på luftkvalité. Vi har också uppdrag som avser inventering av rödlistade arter, revidering av rödlistor, forskning, utbildning och experthjälp vid artbestämning.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: