Insekter

Insekterna är en mycket artrik organismgrupp och ca 25 000 arter är kända från Sverige! Många är vanliga, men det stora flertalet är starkt specialiserade och sällsynta. Ca 1 000 arter är rödlistade i Sverige.

Naturcentrum har specialistkompetens när det gäller flera stora insektsgrupper. De flesta uppdragen berör skalbaggar, trollsländor, fjärilar och steklar men vi behärskar alla insektsgrupper, antingen med egna medarbetare eller genom våra samarbetspartners.

Uppdragen är av olika slag. Det kan handla om att leta efter en rödlistad insekt som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram eller inventera samtliga skalbaggar i en värdefull naturmiljö. Vissa inventeringar genomförs under en serie av år som ett led i en miljöövervakning. Bland uppdragen ingår också utbildningar, deltagande i rödlistningsarbetet samt konsultationer angående misstänkta skadeinsekter.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: