Grod- och kräldjur

Samtliga 19 svenska arter av grod- och kräldjur arter är fridlysta och några av arterna har ett särskilt skydd enligt Artskyddsförordningen och i EU:s lagstiftning. Det innebär att det ställs särskilda krav på att undersöka om grod- och kräldjur kan påverkas vid en exploatering. Naturcentrum genomför sådana undersökningar. Inventeringar av grod- och kräldjur kan också utföras som miljöövervakning eller som underlag för skötseln i ett naturreservat. Lämplig tid för inventering är april och maj.

Grod- och kräldjuren är visserligen känsliga och hotade men det finns samtidigt relativt enkla och billiga sätt att skapa nya livsmiljöer. Det går t ex att anlägga lekdammar för grodor och salamandrar eller övervintringsplatser för snokar. Naturcentrum har stor erfarenhet av sådana åtgärder – antingen genomförda som en naturvårdsinsats eller som kompensation för en skada vid exploatering.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: