Kommunala översiktsplaner

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen kan också innehålla kommunens vision på området. Miljökonsekvenserna av den fysiska planeringen ska i planen redovisas enligt bestämmelserna i miljöbalken.

Naturcentrum AB kan erbjuda konsultstöd när det gäller flera viktiga miljöaspekter t ex naturvård, vattenvård, friluftsliv och ekologisk landskapsplanering. Vi kan också erbjuda detaljinventeringar och specialutredningar inför översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplanering. Lång erfarenhet och rikt kontaktnät inom området gör att vi kan hjälpa till med nya idéer, visioner och speciallösningar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: