Naturvärdesinventering

Förlusten av livsmiljöer och arter räknas som ett av våra största miljöproblem, och därför har Sverige ratificerat konventionen om biologisk mångfald och byggt in den i det svenska miljöarbetet. Därför är det viktigt att känna till vilka naturmiljöer som har störst betydelse för den biologiska mångfalden när ett ekologiskt hållbart samhälle skall byggas. Här kommer naturvärdesinventeringar in i bilden!

Naturvärdesinventeringens syfte är att identifiera och avgränsa dessa områden, som bl a avses i miljöbalkens 1 kapitel. Resultatet kan t ex användas som underlag för kommunal och regional planering, tillståndsärenden m m.

Naturvärdesinventering är en av våra standardinventeringar. Vi genomför ett 50-tal sådana inventeringar per år. Vi är också drivande i metodutvecklingen, och medverkar i den tekniska kommittén för en svensk SIS-standard, tillsammans med bl a Trafikverket och Swedish Standards Institute.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: