Medarbetare

Naturcentrum har idag ett drygt 30-tal medarbetare fördelade på flera olika platser i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stenungsund i Västra Götalands län. Vi har även lokalkontor i Skåne utanför Lund samt filialer vid Hornborgarsjön, på Öland, i Kristianstad, Strömstad och i Uppland. Vår fast anställda personal presenteras nedan.


Jonas Stenström

Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Verkställande direktör, huvudägare och grundare av företaget. Gedigen kompetens inom terrester naturvård, natur- och friluftsplanering, miljökonsekvensbeskrivningar samt naturinformation. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1986.

Direktnr: 010-2201201

E-post: jonas.stenstrom[at]naturcentrum.se

CV Jonas Stenström tom 2018

Svante Hultengren

Naturvårdsbiolog, projektledare och artspecialist. Huvudägare och grundare av företaget. Breda kunskaper om fauna och flora i allmänhet och om lavar i synnerhet. Naturfotograf och illustratör. Även gedigen kompetens inom naturinformation, bild och miljöövervakning. Medlem av ArtDatabankens expertkommitté för lavar. Dataansvarig på Naturcentrum AB. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 1986.

Direktnr: 010-2201202

E-post: svante.hultengren[at]naturcentrum.se

CV Svante Hultengren 20190113

 

Erika Blom

Receptionist, administratör och ekonomiansvarig men har också biogeovetarkompetens. Framställer kartmaterial. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1998 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201203

E-post: erika.blom[at]naturcentrum.se

CV Erika Blom 20190524

Johan Ahlén

Naturvårdsbiolog och ekolog med specialistkunskaper om fladdermöss, grod- och kräldjur. Har gedigen inventeringserfarenhet även av fåglar, kärlväxter, gräshoppor och vårtbitare samt av allmänna naturvärdesinventeringar. Arbetar med specialinventeringar av ovan nämnda artgrupper liksom med inventeringar och underlag för miljökonsekvensbeskrivningar för exploateringsprojekt. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1999 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201204

E-post: johan.ahlen[at]naturcentrum.se

CV Johan Ahlen 20190303

Andreas Malmqvist

Ekolog och naturvårdsbiolog med specialistkunskaper inom flera kompetensområden. Genomför art- och naturvärdesinventeringar, biologiska utredningar i samband med infrastruktur och exploateringar innefattande bl.a. artskyddsförordningen, Natura 2000 och konsekvensbeskrivningar. Är sedan 2007 medlem i ArtDatabankens expertkommitté för skalbaggar. Har arbetat hos Naturcentrum sedan 2000 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201205

E-post: andreas.malmqvist[at]naturcentrum.se

CV Andreas Malmqvist

Henrik Weibull

Naturvårdsbiolog och artspecialist. Är mycket kunnig när det gäller mossor och är en av huvudförfattarna av Nationalnyckelns mossvolymer. Andra kompetensområden är naturvårdsbiologi och frågor som rör biologisk mångfald. Är medlem av ArtDatabankens expertkommitté för mossor sedan 1992. Har disputerat med avhandlingen ”Bryophytes on Boulders. Diversity, habitat preferences and conservation aspects”. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2001 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201206

E-post: henrik.weibull[at]naturcentrum.se

CV Henrik Weibull 20190301

Therese Johannesson

Biolog, naturinformatör och illustratör. Utformar skyltar, foldrar och annat informationsmaterial till framför allt natur- och kulturområden. Therese har även marinbiologisk kompetens och har tidigare arbetat som informatör på Göteborgs fiskauktion. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2001 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201207

E-post: therese.johannesson[at]naturcentrum.se

CV Therese Johannesson 20190228

Anna Elf

Biogeovetare och naturinformatör. Utformar skyltar, foldrar och annat informationsmaterial, framför allt om natur och kultur. Arbetar även med frifluftsplanering och allmän naturvårdsinventering. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201208

E-post: anna.elf[at]naturcentrum.se

CV Anna Elf

John Fidler

Fiskeribiolog och våtmarksexpert. Expert på vatten och våtmarksprojekt med särskild inriktning på planering och konstruktion av våtmarker, dammar och vattenvägar. Genomför också prov- och elfisken samt biotopkarteringar av vattendrag och sjöar. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2003 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201209

E-post: john.fidler[at]naturcentrum.se

CV John Fidler 20190324

Carina Lindkvist

Landskapsarkitekt och illustratör. Framställer akvarellkartor och illustrationer till skyltar och trycksaker. Arbetar också med landskapsplanering och utformning av utemiljö. Har tidigare erfarenhet av forskning inom området landskapsarkitektur och uthållig samhällsbyggnad. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2005 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201210

E-post: carina.lindkvist[at]naturcentrum.se

CV Carina Lindkvist 2018

Petter Bohman

Naturvårdsbiolog och artspecialist. Skoglig utbildning med inriktning mot ekologi och naturvård. Har bred artkunskap och specialkompetens inom bland annat insektsgrupperna vedskalbaggar, trollsländor, blomflugor och bromsar. Arbetar med både artinriktade specialinventeringar och mer generella naturvärdesinventeringar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2007 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201211

E-post: petter.bohman[at]naturcentrum.se

CV Petter Bohman 20190307

Niklas Franc

Naturvårdsbiolog och artspecialist med särskild inriktning på skalbaggar. Arbetar även med frågor rörande skötsel av lövskog, odlingslandskapets natur och kultur samt biologisk mångfald. Har disputerat med avhandlingen ”Saproxylic evertebrates in oak-rich forests” och undervisar även vid Göteborgs Universitet. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2007 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201212

E-post: niklas.franc[at]naturcentrum.se

CV Niklas Franc 2018

Örjan Fritz

Naturvårdsbiolog, ekolog och artspecialist. Mångkunnig men med expertkompetens när det gäller ädellövskogar, fåglar och lavar. Många andra kompetensområden bl a ekologi och naturvårdsbiologi. Långvarig erfarenhet av länsstyrelsearbete med miljöövervakning och säkerställande av natur. Har disputerat på bokskogslevande lavar och mossor. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2009 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201213

E-post: orjan.fritz[at]naturcentrum.se

CV Örjan Fritz 2019-01-28

Matti Åhlund

Matti Åhlund är naturvårdsbiolog och ornitolog. Har doktorerat i ekologisk zoologi på populations- och beteendebiologi hos knipa, men har också arbetat med kustfåglar, storlom, strömstare samt genomfört ett stort antal artinventeringar i olika miljöer. Dessutom sysslat med frågor kring mink- och sjöfågeljakt. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2009 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201214

E-post: matti.ahlund[at]naturcentrum.se

CV Matti Åhlund januari 2019

Jens Morin

Zooekolog, naturfotograf och våtmarksexpert. Expertkunskaper på fåglar och goda kunskaper om insekter, grod- och kräldjur samt kärlväxter. Utför rådgivning, planering och projektering av våtmarker samt biotop- och artinventeringar. Har lång erfarenhet från arbete med prövning och stöd till våtmarksanläggningar och restaurering av betesmarker och slåtterängar på Länsstyrelsen i Skåne. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2010 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201215

E-post: jens.morin[at]naturcentrum.se

CV Jens Morin

Tommy Knutsson

Mycket mångkunnig biolog med expertkompetens när det gäller kärlväxter, fåglar, svampar och lavar. Medlem i ArtDatabankens expertkommitté för svampar. Många andra kompetensområden bl a ekologi, miljöövervakning och naturvårdsbiologi. Långvarig erfarenhet av skötsel av naturtyper och säkerställande av natur. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2011.

Direktnr: 010-2201216

E-post: tommy.knutsson[at]naturcentrum.se

Johan Svedholm

Naturvårdsbiolog med expertkunskaper om fåglar. I övrigt breda artkunskaper men med specialkunskaper i synnerhet om svampar. Tidigare erfarenhet av arbete med reservatsbildning och skötselplaner inom både kommun och länsstyrelse. Är ordförande i Göteborgs regionala rapportkommitté för fåglar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2012 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201217

E-post: johan.svedholm[at]naturcentrum.se

CV Johan Svedholm 20190301

Lilian Karlsson

Bred naturvårdsbiolog utbildad i Göteborg. Fokus ligger på fauna med projekt inom insekter, grod- och kräldjur samt fladdermöss, men arbetar också med skyddsvärda träd och naturvärdesinventeringar. Har tidigare också arbetat med ringmärkning och som fältassistent. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2014 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201219

E-post: lilian.karlsson[at]naturcentrum.se

CV Lilian Karlsson 20190301

Per Saarinen Claesson

Ekolog och naturvårdsbiolog med fokus på sötvattensmiljöer. Jobbar främst med planering och utförande av åtgärder i våtmarker och rinnande vatten, men också med miljöövervakning i olika vattenmiljöer. Har mycket god erfarenhet av biotopkartering och har varit involverad i framtagandet av en den nya karteringsmetodiken, utkommen 2016, för rinnande vatten. God kompetens inom hydromorfologi och fluviala processer. Har även god erfarenhet av inventering av fåglar och dagfjärilar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2017.

Direktnr: 010-2201221

E-post: per.saarinen[at]naturcentrum.se

CV Per Saarinen Claesson 20190320

Erik Börjesson

Biolog och praktisk landskapsvårdare. Har ett brett kunnande kring förvaltning och skötsel av kulturlandskap samt god artkunskap inom flera organismgrupper, så som fåglar, grod- och kräldjur, insekter, fiskar, mossor och lavar. Viktiga erfarenheter från praktisk skötsel på museijordbruk och pedagogisk verksamhet. Arbetar främst med naturvärdesinventering, skötselplaner och undervisning. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2017.

Direktnummer: 010-2201222

E-post: erik.borjesson[at]naturcentrum.se

CV Erik Börjesson 20190415

Oskar Kullingsjö

Naturvårdsbiolog med goda artkunskaper om bland annat kärlväxter, fåglar, fladdermöss, mossor, lavar, svampar, dagfjärilar och trollsländor. Arbetar med både allmänna naturvärdesinventeringar och fördjupade artinventeringar. Har tidigare arbetat på länsstyrelsen på Gotland med bland annat åtgärdsprogram för hotade arter och restaurering av igenväxta lövmiljöer. Arbetar på Naturcentrum sedan 2018.

Direktnr: 010-2201223

E-post: oskar.kullingsjo[at]naturcentrum.se

CV Oskar Kullingsjö

Sara Elg

Naturvårdsbiolog och ornitolog. Biologiutbildning vid Göteborgs Universitet med inriktning mot naturvård och ekologi. Arbetar med naturvärdesinventering och har specialistkunskap inom fåglar. Ledamot och sekreterare i Bohusläns Ornitologiska Förening. Har tidigare arbetat som fältassistent och ringmärkningsassistent samt på konsultföretag med fågelinventeringar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2018.

Direktnr: 010-2201224

E-post: sara.elg[at]naturcentrum.se

CV Sara Elg

Jenny Andersson

Jägmästare, naturvärdesinventerare och skogsekolog. Utbildad jägmästare vid SLU med inriktning mot ekologi och naturvård. Har tidigare arbetat för Sveaskog och Skogsstyrelsen med bl a nyckelbiotopsinventering, uppföljning av biologisk mångfald, skogsbruksplaner, tillsyn och rådgivning. Goda artkunskaper och specialistkompetens inom kryptogamer i de boreala skogarna. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2018.

Direktnr: 010-2201225

E-post: jenny.andersson[at]naturcentrum.se

CV Jenny Andersson 20190117

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Strandtorget 3,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: