Medarbetare

Naturcentrum har idag ett drygt 30-tal medarbetare fördelade på flera olika platser i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stenungsund i Västra Götalands län. Vi har även kontor i Göteborg, Stockholm, i Veberöd utanför Lund samt filialer vid Hornborgasjön, i Kristianstad, Stockholm, Strömstad och i Uppland. Vår fast anställda personal presenteras nedan.


Jonas Stenström

Naturvårdsbiolog och ekolog med mångårig erfarenhet. Gedigen kompetens inom terrester naturvård, natur- och friluftsplanering, miljökonsekvensbeskrivningar samt naturinformation. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1986. Grundare av företaget och delägare.

Direktnr: 010-2201201

E-post: jonas.stenstrom[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Jonas Stenström 2022 ej komplett

Svante Hultengren

Naturvårdsbiolog, projektledare och artspecialist. Breda kunskaper om fauna och flora i allmänhet och om lavar i synnerhet. Naturfotograf och illustratör. Även gedigen kompetens inom naturinformation, bild och miljöövervakning. Medlem av ArtDatabankens expertkommitté för lavar. Dataansvarig på Naturcentrum AB. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 1986. Grundare av företaget och delägare.

Direktnr: 010-2201202

E-post: svante.hultengren[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Svante Hultengren 20240229

Erika Blom

Receptionist, administratör och ekonomiansvarig men har också biogeovetarkompetens. Framställer kartmaterial. Har arbetat på Naturcentrum sedan 1998 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201203

E-post: erika.blom[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Erika Blom 2024-02-13

Johan Ahlén

Naturvårdsbiolog och ekolog med specialistkunskaper om fladdermöss, grod- och kräldjur. Har gedigen inventeringserfarenhet även av fåglar, kärlväxter, gräshoppor och vårtbitare samt av allmänna naturvärdesinventeringar. Arbetar med specialinventeringar av ovan nämnda artgrupper liksom med inventeringar och underlag för miljökonsekvensbeskrivningar för exploateringsprojekt. Johan har arbetat på Naturcentrum sedan 1999, är delägare i företaget och är verkställande direktör.

Direktnr: 010-2201204

E-post: johan.ahlen[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Johan Ahlen 20210215

Andreas Malmqvist

Ekolog och naturvårdsbiolog med specialistkunskaper inom flera ämnesområden. Genomför art- och naturvärdesinventeringar, biologiska utredningar i samband med infrastruktur och exploateringar innefattande bland annat artskyddsförordningen, Natura 2000 och konsekvensbeskrivningar. Är sedan 2007 medlem i ArtDatabankens expertkommitté för skalbaggar. Andreas har arbetat hos Naturcentrum sedan 2000, är delägare och vice verkställande direktör på företaget.

Direktnr: 010-2201205

E-post: andreas.malmqvist[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Andreas Malmqvist 20240111

Henrik Weibull

Naturvårdsbiolog och artspecialist. Är mycket kunnig när det gäller mossor och är en av huvudförfattarna av Nationalnyckelns mossvolymer. Andra kompetensområden är naturvårdsbiologi och frågor som rör biologisk mångfald. Är medlem av ArtDatabankens expertkommitté för mossor sedan 1992. Har disputerat med avhandlingen ”Bryophytes on Boulders. Diversity, habitat preferences and conservation aspects”. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2001 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201206

E-post: henrik.weibull[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Henrik Weibull 20230303

Therese Johannesson

Biolog, naturinformatör och illustratör. Utformar skyltar, foldrar och annat informationsmaterial till framför allt natur- och kulturområden. Therese har även marinbiologisk kompetens och har tidigare arbetat som informatör på Göteborgs fiskauktion. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2001 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201207

E-post: therese.johannesson[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Therese Johannesson 20240129

Anna Elf

Biogeovetare och naturinformatör. Utformar skyltar, foldrar och annat informationsmaterial, framför allt om natur och kultur. Arbetar även med frifluftsplanering och allmän naturvårdsinventering. Har arbetat hos Naturcentrum AB sedan 2002 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201208

E-post: anna.elf[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Anna Elf 20240129

John Fidler

Fiskeribiolog och våtmarksexpert. Expert på vatten och våtmarksprojekt med särskild inriktning på planering och konstruktion av våtmarker, dammar och vattenvägar. Genomför också prov- och elfisken samt biotopkarteringar av vattendrag och sjöar. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2003 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201209

E-post: john.fidler[at]naturcentrum.se

Meritförteckning John Fidler 20210524

Carina Lindkvist

Landskapsarkitekt och illustratör. Framställer akvarellkartor och illustrationer till skyltar och trycksaker. Arbetar också med landskapsplanering och utformning av utemiljö. Har tidigare erfarenhet av forskning inom området landskapsarkitektur och uthållig samhällsbyggnad. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2005 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201210

E-post: carina.lindkvist[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Carina Lindkvist 2024-02-16

Petter Bohman

Naturvårdsbiolog och artspecialist. Skoglig utbildning med inriktning mot ekologi och naturvård. Har bred artkunskap och specialkompetens inom bland annat insektsgrupperna vedskalbaggar, trollsländor, blomflugor och bromsar. Arbetar med både artinriktade specialinventeringar och mer generella naturvärdesinventeringar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2007 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201211

E-post: petter.bohman[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Petter Bohman 20230222

Niklas Franc

Naturvårdsbiolog och artspecialist med särskild inriktning på skalbaggar. Arbetar även med frågor rörande skötsel av lövskog, odlingslandskapets natur och kultur samt biologisk mångfald. Har disputerat med avhandlingen ”Saproxylic evertebrates in oak-rich forests” och undervisar även vid Göteborgs Universitet. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2007 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201212

E-post: niklas.franc[at]naturcentrum.se

Meritforteckning Niklas Franc 20230213

CV Niklas Franc 2020 NVI

CV Niklas Franc 2020 insekter

Örjan Fritz

Naturvårdsbiolog, ekolog och artspecialist. Mångkunnig men med expertkompetens när det gäller ädellövskogar, fåglar och lavar. Många andra kompetensområden bl a ekologi och naturvårdsbiologi. Långvarig erfarenhet av länsstyrelsearbete med miljöövervakning och säkerställande av natur. Har disputerat på bokskogslevande lavar och mossor. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2009 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201213

E-post: orjan.fritz[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Örjan Fritz 2024-01-09

 

Jens Morin

Zooekolog, naturfotograf och våtmarksexpert. Expertkunskaper på fåglar och goda kunskaper om insekter, grod- och kräldjur samt kärlväxter. Utför rådgivning, planering och projektering av våtmarker samt biotop- och artinventeringar. Har lång erfarenhet från arbete med prövning och stöd till våtmarksanläggningar och restaurering av betesmarker och slåtterängar på Länsstyrelsen i Skåne. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2010 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201215

E-post: jens.morin[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Jens Morin 20230207

Johan Svedholm

Naturvårdsbiolog med expertkunskaper om fåglar. I övrigt breda artkunskaper men med specialkunskaper om svampar i synnerhet. Tidigare erfarenhet av arbete med reservatsbildning och skötselplaner inom både kommun och länsstyrelse. Är ordförande i Göteborgs regionala rapportkommitté för fåglar samt ledamot i BirdLife Sveriges nationella rapportkommitté. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2012 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201217

E-post: johan.svedholm[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Johan Svedholm 20240312

Lilian Karlsson

Naturvårdsbiolog med bred biologisk kompetens utbildad i Göteborg. Arbetar främst med naturvärdesinventeringar och faunaprojekt som berör fladdermöss, grod- och kräldjur samt insekter. Arbetar även med skyddsvärda träd samt epifyt- och kärlväxtinventeringar. Har tidigare också arbetat med ringmärkning och som fältassistent. Anställd på Naturcentrum sedan 2014 och delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201219

E-post: lilian.karlsson[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Lilian Karlsson 20240229

Per Nilsson Saarinen

Ekolog och naturvårdsbiolog med fokus på sötvattensmiljöer. Jobbar främst med planering och utförande av åtgärder i våtmarker och rinnande vatten, men också med miljöövervakning i olika vattenmiljöer. Har mycket god erfarenhet av biotopkartering och har varit involverad i framtagandet av en den nya karteringsmetodiken, utkommen 2016, för rinnande vatten. God kompetens inom hydromorfologi och fluviala processer. Har även god erfarenhet av inventering av fåglar och dagfjärilar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2017. Delägare.

Direktnr: 010-2201221

E-post: per.saarinen[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Per Nilsson Saarinen 20220223

Erik Börjesson

Biolog och praktisk landskapsvårdare. Har ett brett kunnande kring förvaltning och skötsel av kulturlandskap samt god artkunskap inom flera organismgrupper, så som fåglar, grod- och kräldjur, insekter, fiskar, mossor och lavar. Viktiga erfarenheter från praktisk skötsel på museijordbruk och pedagogisk verksamhet. Arbetar främst med naturvärdesinventering, skötselplaner och undervisning. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2017. Delägare.

Direktnummer: 010-2201222

E-post: erik.borjesson[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Erik Börjesson 20231005

Oskar Kullingsjö

Naturvårdsbiolog med goda artkunskaper om bland annat kärlväxter, fåglar, fladdermöss, mossor, lavar, svampar, dagfjärilar och trollsländor. Arbetar med både allmänna naturvärdesinventeringar och fördjupade artinventeringar. Har tidigare arbetat på länsstyrelsen på Gotland med bland annat åtgärdsprogram för hotade arter och restaurering av igenväxta lövmiljöer. Arbetar på Naturcentrum sedan 2018. Delägare.

Direktnr: 010-2201223

E-post: oskar.kullingsjo[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Oskar Kullingsjö 2024-01-16

Sara Elg

Naturvårdsbiolog och ornitolog. Biologiutbildning vid Göteborgs Universitet med inriktning mot naturvård och ekologi. Arbetar med naturvärdesinventering och har specialistkunskap inom fåglar. Ledamot och sekreterare i Bohusläns Ornitologiska Förening. Har tidigare arbetat som fältassistent och ringmärkningsassistent samt på konsultföretag med fågelinventeringar. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2018 och är delägare.

Direktnr: 010-2201224

E-post: sara.elg[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Sara Elg 2024-03-01

Jenny Andersson

Jägmästare, naturvärdesinventerare och skogsekolog. Utbildad jägmästare vid SLU med inriktning mot ekologi och naturvård. Har tidigare arbetat för Sveaskog och Skogsstyrelsen med bl a nyckelbiotopsinventering, uppföljning av biologisk mångfald, skogsbruksplaner, tillsyn och rådgivning. Goda artkunskaper och specialistkompetens inom kryptogamer i de boreala skogarna. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2018. Delägare.

Direktnr: 010-2201225

E-post: jenny.andersson[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Jenny Andersson 20240115

Charlotte Lindström

Ekolog, vattenvårdare och miljöinspektör. Mångåriga erfarenheter som miljöinspektör, kommunekolog och godsekolog. Särskild kompetens gällande vattenvård. Arbetar bl a  med  tillstånd och projektering inför anläggning och restaurering av våtmarker och vattendrag. Har även stor erfarenhet som handläggare och projektledare inom miljö och ekologi allmänt. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2019 och är delägare i företaget.

Direkttelefon: 010-2201226

E-post: charlotte.lindstrom[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Charlotte Lindström 20240206

Tomas Carlberg

Zooekolog, journalist och naturfotograf. Chefredaktör för Fauna och Flora. Genomför artinventeringar. Expertkunskaper om fåglar. Erfaren reseledare av natur- och kulturresor. Har tidigare arbetat på ArtDatabanken. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2020 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-2201229

E-post: tomas.carlberg[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Tomas Carlberg 20240130

Thomas Strid

Naturvårdsbiolog, skribent och artspecialist. Har mångårig erfarenhet av naturvård, friluftsliv och vattenvårdsfrågor bland annat som kommunekolog. Expertkunskaper om fauna och flora i allmänhet och om fåglar, däggdjur, grod- och kräldjur, kärlväxter, fisk, svamp och flera insektsgrupper i synnerhet. Medlem av ArtDatabankens expertkommitté för kärlväxter sedan 2014 och sitter i styrgruppen för svenska artprojektet. Har erhållit flera olika utmärkelser för sitt miljöarbete. Naturcentrum sedan 2020 och är delägare i företaget.

Direkttelefon: 010-2201227

E-post: thomas.strid[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Thomas Strid 20230109

Håkan Lundkvist

Entomolog med specialkunskaper om skalbaggar. Känd profil i naturvårdskretsar med stor artkännedom inom många organismgrupper; utöver skalbaggar även andra insektsgrupper, grodor, fåglar, kärlväxter och lavar. Rutinerad inventerare med över 20 års erfarenhet. Har deltagit i arbetet med flera ÅGP (åtgärdsprogram) och haft en rad förtroendeuppdrag inom bl.a. Sveriges Entomologiska Förening, Ölands Botaniska Förening och Nordic Coleoptera Group. Har arbetat åt Naturcentrum sedan 2018 och är fast anställd från 2020.

Direktnr: 010-220 12 28

E-post: hakan.lundkvist[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Håkan Lundkvist 20230220

Veronica Jägbrant

Biolog som arbetar med naturvärdes- och artinventeringar, främst i boreal skog. Har utfört naturvärdesinventeringar åt såväl myndigheter som företag och är väl förtrogen med ett flertal olika metoder, bland annat för nyckelbiotoper och naturvärdesbedömningar. Arbetar också med utbildningar om nyckelbiotoper och signalarter. Har goda kunskaper om kryptogamer särskilt i den norra delen av landet. Arbetar hos Naturcentrum AB sedan 2021 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-220 12 31

E-post: veronica.jagbrant[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Veronica Jägbrant 20240301

Måns Offerlind

Arbetar med biotopkartering samt planering och projektering av vattenvårdsåtgärder, både i fält och i GIS/CAD-program. Utbildad biotopkarterare enligt nya metodiken. Erfarenhet av praktiskt genomförande av vattenvårdsåtgärder samt elfiskeinventering. Har tidigare arbetat för Eklövs fiske och fiskevård samt Naturentreprenad Syd AB. Arbetar hos Naturcentrum sedan november 2020 och är delägare i företaget.

Direktnr: 010-220 12 30

E-post: mans.offerlind[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Måns Offerlind 20220302

Jens Ratcovich

Akvatisk ekolog, miljövetare och våtmarksexpert. Bred kunskap om åtgärder mot övergödning, med särskild fokus på våtmarker. Mycket goda kunskaper om stödsystem som LOVA, LONA och Landsbygdsprogrammet. Även kunskaper om prövning av vattenverksamhet, biotopskydd, strandskydd, stöd till vattenvårdsprojekt, etc. Arbetar på Naturcentrum sedan augusti 2021 med vattenvårdsprojekt och restaurering av påverkade vattenmiljöer. Jens är också delägare i företaget.

Direktnr: 010-220 12 32

E-post: jens.ratcovich[at]naturcentrum.se

Meritforteckning Jens Ratcovich 20230924

Linnea Ingelsbo

Naturvårdsbiolog. Biologiutbildning vid Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med inriktning mot naturvård, ekologi och artkunskap av kärlväxter och kryptogamer. Arbetar främst med naturvärdesinventeringar och miljöövervakning. Har också erfarenhet av restaureringsåtgärder i betesmarker samt inventeringar av kärlväxter och särskilt skyddsvärda träd. Har arbetat på Naturcentrum sedan oktober 2021.

Direktnummer: 010-220 12 33

E-post: linnea.ingelsbo[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Linnea Ingelsbo 20240224

Johannes Sydling

Geograf, utbildad vid Göteborgs Universitet. Bred kompetens inom GIS och våtmarker. Har tidigare arbetat som skogskonsulent för Skogsstyrelsen, främst med fokus på lokalisering och restaurering av våtmarker i skogsmark. Arbetar på Naturcentrum sedan mars 2023 främst med vattenvårdsprojekt och våtmarksrestaurering.

Direktnr: 010-2201234

E-post: johannes.sydling[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Johannes Sydling 2024-02-27

Patrik Celander

Naturvårdsbiolog. Har goda artkunskaper inom skalbaggar, groddjur och naturvårdsintressanta kryptogamer. Innehar en masterexamen i biologi, med fördjupning i bevarandebiologi och naturvård från Lunds universitet. Har utfört flera inventeringar för Länsstyrelsen och SLU. Har även arbetat som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Skåne. Arbetar sedan 2023 hos Naturcentrum AB.

Direktnummer: 010-2201236

E-post: patrik.celander[at]naturcentrum.se

Meritförteckning Patrik Celander 20240311

Tiina Lantee

Naturvårdsbiolog, ekolog och vattenplanerare. Har arbetat över 30 år med olika typer av naturfrågor, inklusive vattenvård och friluftsliv, större delen av tiden inom kommunal förvaltning. Har lång erfarenhet av samhällsplanering, naturreservatsbildning och förvaltning av natur. Gäller såväl förvaltning av kulturlandskap, vård av fornlämningar, skogsmiljöer som sjöar och våtmarker. Har även stor erfarenhet av olika sjörestaureringsmetoder och återskapande av våtmarker. Goda kunskaper om fauna och flora i allmänhet. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 2023.

Direktnr: 010-2201235

E-post: tiina.lantee[at]naturcentrum.se

Tove Haugland

Tove är miljövetare och arbetar med biotopkartering samt planering och projektering av vattenvårdsåtgärder.  Har tidigare erfarenhet som samordnare på Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd. Arbetar hos Naturcentrum AB sedan 2024.

Direktnummer: 010-220 12 37

E-post: tove.haugland[at]naturcentrum.se

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: