Fåglar

Fåglarna är en artrik, välkänd och fascinerande grupp av djur – och fågelskådning är nog den naturhobby som lockar mest utövare i landet. I världen finns mellan 9 000 och 10 000 olika fågelarter. Av dessa häckar ca 245 i Sverige – men totalt har ungefär dubbelt så många fågelarter noterats. Skillnaden beror på att det ofta dyker upp tillfälliga besökare – t ex fåglar som kommit på avvägar, sträckfåglar som häckar i Arktis men mellanlandar i Sverige eller arter som passerar förbi på de öppna haven.

För närvarande är över 1 000 fågelarter hotade av utrotning av mänsklig aktivitet i världen och i Sverige är 91 arter rödlistade. Många fåglar har drabbats hårt av miljöförstöring, och rovfåglarna, som står högt upp i näringskedjan, drabbades mycket hårt av utsläpp av miljögifter, främst DDT och PCB, på 1950–70-talen.

Fågelfaunan är viktig att kartlägga vid anläggning av vindkraftparker, större vägar och tätortsmiljöer. Fågelinventering kan också var ett led i miljöövervakning. Naturcentrum AB har flera skickliga ornitologer som årligen utför ett stort antal inventeringar och utredningar.

I vissa fall kan det räcka med att sammanställa och bearbeta befintlig information men oftast krävs någon form av fältinventering. En heltäckande häckfågelinventering bör utföras under perioden februari till augusti, men ska även vinter- och flyttfågel räknas bör den pågå under minst ett år.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: