Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU. Unionens stater har förbundit sig att bidra till att skydda särskilt viktiga områden enligt Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Skyddet vilar på en stark lagstiftning som är till för att skydda områdena från negativ påverkan och för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de ingående naturvärdena. Naturcentrum har stor erfarenhet från arbete med Natura 2000 och vi kan erbjuda inventeringar och uppföljningar av arter och habitat, förslag på skyddsåtgärder m m.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: