VÄXTER, DJUR & SVAMPAR

Många arter är rödlistade, skyddade enligt lag eller kräver särskild hänsyn av andra skäl. Att kunna identifiera ovanliga eller rödlistade växter, djur och svampar är därför av avgörande betydelse för naturvård och samhällsplanering. Då gäller det att kunna hitta dessa arter, förstå deras livsbetingelser och kunna skilja dem från andra vanligare arter.

Över 4.000 arter av landets ca 50.000 arter är rödlistade. Det är många arter att hålla reda på! Därför räcker det inte att man är utbildad biolog för att kunna utföra en bra inventering. Det krävs oftast medverkan av experter för att inventeringen inte ska ta orimligt lång tid eller ge ett dåligt resultat.

Naturcentrum har aktivt rekryterat medarbetare med specialistkompetens inom flertalet organismgrupper. Flera är ledamöter i ArtDatabankens expertkommittéer, som bl a tar fram och reviderar rödlistor.

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser, d v s Sverige i vårt fall.

Läs mer om de olika organismgrupperna på följande sidor.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: