Lavar och luftkvalité

Många lavar är känsliga för luftföroreningar, men det finns också ett mindre antal som är mer tåliga eller gynnade av olika oönskade ämnen i luften. Detta gör lavarna till goda indikatorer på luftkvalitén. 1986 påbörjades projektet ”Lavarna och luften i Dalsland och Trestadsområdet” med syftet att kartlägga effekter av luftföroreningar samt att följa lavflorans och därmed också luftkvaliténs utveckling. Under åren har flera uppföljande inventeringar utförts – fram till och med 1990-talet slut kunde en god utveckling konstaterats och lavfloran täckningsgrad ökade liksom antalet känsliga arter i provrutorna. Under senare år har lavfloran inom några av de undersökta områdena minskat starkt medan mossfloran ökat kraftigt. Den fulla förklaringen till utvecklingen är ännu inte riktigt klarlagd.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: