Däggdjur

Myskoxe

Däggdjuren är en mångsidig grupp och drygt 70 arter förekommer i Sverige. Några är stora och välbekanta, medan andra är små och okända för de flesta.

Vid den fysiska planeringen är det viktigt att veta vilka djur som lever och rör sig i landskapet. Om man inte tar hänsyn till djurens livsbetingelser kan de skadas men det kan också leda till olägenheter för människor.

Däggdjuren kan behöva beaktas på flera olika sätt. Det kan innebära allt från att skydda viktiga livsmiljöer till att bygga igelkottbon eller utforma passager för älgar och uttrar. Varje frågeställning kräver sin speciella lösning.

Naturcentrum genomför inventeringar av däggdjur i samband med exploatering, trafiksäkerhet, tillståndsärenden, forskning eller naturvårdsplanering. Ibland kan det räcka med att sammanställa och bearbeta tillgänglig information från jägare, allmänhet och myndigheter, kompletterat med en landskapsanalys. I andra sammanhang krävs regelrätta inventeringar, t ex vinterspårning av större djur, fällfångst av smågnagare eller inventering av hasselmusbon.

Fladdermössen skiljer ut sig från de övriga däggdjuren genom sitt nattliga liv och sin flygförmåga. Därför beskrivs fladdermöss under en egen flik.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: