Miljökonsekvensbeskrivning

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras i miljöbalken. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Det gäller både hushållning med mark, vatten och den fysiska i övrigt, och på annan hushållning med material, råvaror och energi. Sedan ska en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön göras.

En MKB ska bl a ingå i en tillståndsansökan enligt miljöbalken men MKB:n ska kunna läsas fristående från ansökan. Detta innebär att vissa delar behöver finnas i både ansökan och MKB:n men upprepningar bör så långt som möjligt undvikas.

Naturcentrum AB utför allt från delar t ex inventeringar av särskilt utpekade miljöer, organismer eller naturtyper till hela miljökonsekvensbeskrivningar.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: