Naturvårdsprogram

Är du nyfiken på var du kan hitta kattfot, eller en betesmark med väl bevarad växtlighet? Är det bebyggelse och planering som står i fokus, och du vill veta om det finns något skyddsvärt på platsen? Kanske vill du veta vad kommunen har för ambitioner när det gäller naturvård. Den här typen av information och mycket annat kan du läsa i ett Naturvårdsprogram.

Naturvårdsprogram kan utformas på många olika sätt och innehållet och kan varieras efter önskemål. Men ofta innehåller naturvårdsprogrammen beskrivningar av värdefulla naturområden och miljöer, hotade arter jämte olika förslag till åtgärder för att bevara dessa. Naturvårdsprogrammet är en hjälp i kommunens arbete med planering och åtgärder för att bevara värdefull natur och hotade arter.

I programmet kan såväl lokala, regionala som nationella naturvårdsmål presenteras tillsammans med åtgärder för uppnå målen. Ofta samverkar tjänstemän, politiker, ideella föreningar och markägare för att ta fram de lokala naturvårdsmålen. Naturvårdsprogrammet bör vara en dynamisk handling som förnyas och uppgraderas allt eftersom ny kunskap och nya riktlinjer kommer till.

Naturcentrum AB har stor erfarenhet av att arbeta med kommunala naturvårdsprogram. Vi kan hjälpa till med delar av programmen t ex inventeringar av naturtyper, arter, landskap eller olika typer av sammanställningar eller ta fram hela program med faktakataloger och åtgärdsplaner.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: