Elfiske

Elfiske är en metod där man använder ström för att bedöva, fånga in och mäta fisktillgången i strömmande vatten. Metoden kräver utbildning från fiskeriverket och tillstånd från djuretiska nämnden, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och markrättsinnehavare. Elfiske i vatten kräver stor försiktighet, kunskap samt erfarenhet av att läsa vattnet. Fisket utförs antingen kvantitativt eller kvalitativt.

Med kvantitativt menas att man fiskar ett område tre gånger på fasta mätstationer. Samtliga fiskar fångas, artbestäms, mäts och återförs till vattendraget. Detta görs t ex i samband med kalkeffektsundersökningar. Vid kvalitativt elfiske dokumenteras vattendragets fiskarter översiktligt och metoden resulterar i artlistor.

Elfiske används också för att undersöka förekomst av värdfiskar till våra sötvattenmusslor. Efter undersökningen släpps fiskarna tillbaka oskadda i vattendraget. Vi erbjuder alla typer av elfiskeundersökningar och vi söker de tillstånd som erfordras.

Vid förflyttning mellan vattendrag desinfekteras och torkas redskapen så att inte kräftpest, Gyrodactylus salaris eller andra sjukdomar sprids.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: