Fladdermöss

I Sverige förekommer 19 olika fladdermusarter, en del är sällsynta och andra är mer vanliga. Fladdermössen flyger om natten och sover på dagen och är därför ganska okända för gemene man.

Naturcentrum utför allt från karteringar av enskilda arter till länsövergripande inventeringar. Artkunskapen står i centrum och vi har mycket goda kunskaper om fladdermöss och lång erfarenhet av inventeringar.

Den tekniska utrustningen är viktig för kvaliteten och effektiviteten i en fladdermusinventering. Vi arbetar bl a med autoboxar – automatiska registreringsstationer som fångar upp fladdermusljud, men vi utför också vanliga inventeringar med direktavlyssning.

Eftersom alla fladdermöss är skyddade enligt lag måste de ofta inventeras i samband med exploateringar t ex vindkraftparker, större väg- och järnvägsbyggen eller vid skötselplanering av alléer och andra trädmiljöer. I vissa fall räcker det med att sammanställa och bearbeta befintlig information kombinerat med en landskapsanalys, men om känsliga arter riskerar att skadas krävs artfördjupad fältinventering. Fältinventering av fladdermöss måste utföras sommartid.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: