LANDSKAPSANALYS

Landskapsanalys är begrepp med flera infallsvinklar och det kan innefatta friluftsliv, kultur, natur och ekologiska funktioner men ofta handlar det om växter och djur.

Om man vill bevara alla växter och djur räcker det inte med att bara spara mindre områden. Många arter kräver större områden för att överleva på lång sikt. Det innebär att naturvårdande, ekologiska analyser och planer ibland måste omfatta större landskap.

Vid landskapsanalys arbetar man med begrepp som värdekärnor, hänsynsytor och bristmiljöer (särskilt ovanliga miljöer och substrat). Värdekärnor innehåller ofta skyddsvärda arter t ex rödlistade arter. Hänsynsytorna är större områden som binder samman värdekärnor i ”nätverk” och de gör att möjligheten till spridning i landskapet bevaras.

Genom att brukandet av naturen blivit alltmer rationellt så har många naturtyper blivit sällsynta. En landskapsanalys leder därför ibland fram till slutsatsen att miljöer för vissa påträffade arter av djur och växter är så få och små att de måste återskapas.

Naturcentrum erbjuder expertstöd för hela eller alla delar inom landskapsanalys och ekologisk landskapsplanering – vi tar fram faktaunderlag, vi producerar bristanalyser och tar fram åtgärdsplaner för nyskapande och bevarande av ekologiskt funktionella landskap.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: