Lyckat naturvårdsarbete i Biskopstorp

Kroksjön med Holkåsen i bakgrunden. Flygfoto: 1999 Svante Hultengren

Biskopstorp är ett av de största och viktigaste skogsreservaten i södra Sverige. Efter omfattande inventeringar har Naturcentrum nu publicerat en rapport som bland annat visar att vissa naturvårdsinsatser kan ge snabba resultat. Medan andra åtgärder pågår under lång tid innan de får önskad effekt.

Åren 2000–2003 inventerade Örjan Fritz mossor och lavar i det halländska skogsreservatet Biskopstorp, som hyser en rik biologisk mångfald med många rödlistade och sällsynta arter. Åren 2019 och 2020 var det dags för en återinventering, även då med fokus på epifytiska lavar, mossor och död ved. Vid basinventeringen för 20 år sedan slumpades 115 centrumpunkter ut som skulle inventeras. I rapporten (se länk nedan), som även Naturcentrums Jonas Lemel arbetat med, redovisas en delmängd av det inventerarna fann, och en analys görs av de viktigaste parametrarna.

Bakom rapporten ligger minst sex veckors fältarbete. Naturcentrums Örjan Fritz låter lättad när jag når honom i telefon, på väg mot ännu en lavinventering i Halland.

–  Vid sidan av allt fältarbete har det varit en massiv arbetsinsats för att få rapporten färdig, den innehåller stora mängder data, säger han.

Örjan Fritz nämner som exempel att det är spännande och lärorikt att se hur naturen förändrats i en del av de inventerade rutorna, hur vissa tämligen enkla naturvårdsåtgärder kan ge snabba resultat. Genom att ta bort granar och bränna mark kan tidiga successionsstadier av ljunghed skapas relativt snabbt. I början av 2000-talet var inslaget av gran omkring 40 % i reservatet. Ett av målen med naturvårdsarbetet i Biskopstorp är just att fasa ut granen och ersätta den med ädellövskog, träd som bok, ek och lind. Det tar förstås lång tid innan ädellövträden hunnit bli så gamla så att de blir bra habitat för arter som krävergamla träd eller död ved; då är tidsperspektivet 150–200 år.

– Vi kan konstatera att antalet arter har ökat efter 30 års arbete med att restaurera naturen i Biskopstorp. Det har hänt mycket positivt sedan stora arealer med gran har avverkats och ersatts av naturtyper som betesmark, ljunghed och solbelysta strukturer som träd och sandblottor, säger Örjan Fritz.

Örjan Fritz rekommenderar naturligtvis alla med naturintresse att besöka Biskopstorp.

– Det finns ett besökscentrum vid Kroksjöholm med kartor och information om vandringsleder. Naturen i Biskopstorp är på rätt väg, även om mycket återstår för att få till miljöer där arter som har höga krav på sin livsmiljö trivs. Men flera steg har tagits mot att skapa ett rikt natur- och beteslandskap, säger Örjan Fritz.

Läs mer via länkarna https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/200401—uppfoljning-av-biologisk-mangfald-i-biskopstorp-inventeringar-av-nyckelbiotoper-provytor-och-rodlistade-arter.html

och https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/202104-uppfoljning-i-naturreservatet-biskopstorp-under-2019-2020.html

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: