Naturcentrum tecknar ramavtal med Naturvårdsverket

Ramavtalet avser konsultuppdrag inom naturvård och friluftsliv. Enbart två av de elva företag som lämnade in anbud fick ramavtal inom båda tjänsteområdena – naturvård och friluftsliv. Vi är glada och stolta över att vara ett av dessa företag.

Ramavtalet omfattar strategiska, långsiktiga uppdrag inom hela vår samhällsutveckling kopplat till naturvård och friluftsliv. Den totala avtalstiden är tre år.

Tjänsteområdet naturvård omfattar frågor rörande naturvård och biologisk mångfald inklusive skogsbrukets och jordbrukets effekter på dessa. Vidare inkluderar ramavtalet uppdrag som innefattar naturresurshushållning, miljökvalitetsmål, grön infrastruktur, ekosystemtjänster och hantering och riskbedömning av främmande/invasiva arter. Ur europeiskt och internationellt perspektiv omfattas bl a frågor rörande fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, Bern och Bonnkonventionerna, Ramsar (våtmarkskonventionen) m. fl.

Tjänsteområdet friluftsliv omfattar ekosystemtjänster, allemansrätt, långsiktigt skydd och skötsel av värdefulla naturområden, tillgänglighet, naturvägledning, metodutveckling, undersökningar, kunskapssammanställning och informationsinsatser.

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: