Naturcentrum vill höja kvalitén i svensk vattenvård

Naturcentrum har närmare 15 års erfarenhet av att planera och praktiskt genomföra vattenvårdsåtgärder som våtmarker, fiskvägar och biotopvård. Genom åren har vi bidragit till att skapa och återställa över femtio större våtmarker. När det gäller rinnande vatten arbetar vi ofta med prioriterade arter såsom flodpärlmussla och öring. Biotopåterställning, passerbarhet för fisk och vattenmiljöns naturvärden är avgörande frågor i vattendragen.

Den ekologiskt anpassade vattenvården är en viktig och avgörande framtidsfråga. Utmaningarna ligger i att hitta lösningar som gynnar biologisk mångfald, utjämnar vattenflöden och bidrar till vattenrening och samtidigt skapa mervärden för landskapsbild och rekreation. Att se helheten i ett projekt och att skapa samsyn kring olika intressen är avgörande för ett gott resultat. Därför arbetar vi gärna fullt integrerat i åtgärdsprojekt, från idé till färdigt resultat, i nära samarbete med markägare, myndigheter och engagerade entreprenörer. Vi kan vara totalentrepenör, eller bara konsult och sakkunnig rådgivare.

Idag anläggs våtmarker bl a av markägare med stöd från EU:s landsbygdsprogram. Länsstyrelser och vattenråd har en viktig roll i arbetet med restaurering och återställning av vattenmiljöer. Men den ekologiska vattenvården bör komma in samhällsplaneringen vid många fler tillfällen. Många traditionellt rent tekniska lösningar när det gäller hantering av vatten skulle kunna ge mycket större mervärden om bara kunskapen och kompetensen finns. Här vill vi gärna hjälpa till! För utmaningar i större eller mer komplexa projekt som kräver särskild kompetens inom vattenkemi, hydraulik eller bottenfauna har vi ett etablerat samarbete inom ”Vattenkompetensgruppen” där ALcontrol AB, DHI Sverige AB, Medins Havs och Vattenkonsulter och Naturcentrum AB ingår.

Restaurering av vattendrag för att gynna vandrande fisk.

Groddjuren har minskat kraftigt under det senaste århundradet, men trenden håller på att vändas, tack vare anläggning av nya dammar och våtmarker.

Det här inlägget postades i Okategoriserade.

Sök

Huvudkontor

Naturcentrum AB
Västanvindsgatan 8,
444 30 Stenungsund

Telefon: 010-220 12 00
E-post: